--------3
Item Name Tỏi đen Hugar một tép
Tỏi đen Hugar một tép 50 gam
Tỏi đen Hugar một tép, Đóng gói trong túi PE, 50 gam
item Data Language vi
Return Code Query Successful [0]
Last change date Jan. 22, 2020
Trade Item Classification
GPC Category Code 10000590
GPC Category Name Food/Beverage/Tobacco Variety Packs
Information Provider
GLN 8938531650000
Name Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vietnano
Requested Key
Code GTIN
Value 8938531650017

https://hugar.vietnano.com/