Là kỹ sư điện điều khiển tự động, đã chỉ huy nhiều dự án lớn của các công ty, Thạc sỹ Lê Đình Hiếu chịu trách nhiệm về thiết kế các hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống xử lý môi trường của Vietnano.