Có kinh nghiệm trong quản lý sản xuất và định hướng kinh doanh.